advies & ingenieursbureau

Bosecologie, bosontwikkeling en bosbeheer

Bij Ecogroen zijn we er van overtuigd dat het bos als waardevol ecosysteem verantwoord  kan samengaan met functies als vergroten van biodiversiteit,  houtleverantie, beleving, waterbeheer en bijdrage aan klimaatherstel. Deze tijd, waarin de biodiversiteit onder druk staat, vraagt immers om een biodivers en duurzaam klimaatbestendig bos, met oog voor toekomstige generaties.

Bosuitbreiding en kwaliteitsverbetering zijn bovendien belangrijke opgaven in het Europese en Nederlandse beleid, zoals de EU-Green Deal (3 miljard bomen extra), de Nederlandse bossenstrategie en de provinciale uitwerkingen hiervan (10% meer bos) en de Natura 2000-doelen voor de boshabitats.

bosreservaat Het Loo
Bosreservaat in Kroondomein Het Loo

Duurzaam beheer: biodivers en rendabel

Wij bieden boseigenaren daarom duurzame alternatieven voor traditionele beheermethoden. Dat kunnen houtrendabele bossen zijn met veel ruimte voor biodiversiteit en beleving, of natuurbossen zonder houtproductie maar met ruimte voor ontwikkeling naar climaxbossen met de grootste soortenrijke complexe levensgemeenschappen. Deze alternatieven zijn zowel goed voor de biodiversiteit als voor de portemonnee van de boseigenaar.

Aanplant natuurbos Apeldoorn met plantmachine
Aanplant natuurbos Apeldoorn met plantmachine

Bosexperts

Onze bosexperts zijn opgeleid in de traditionele bosbouw, maar hebben zich gespecialiseerd in nieuwe visies, zoals natuurvolgend bosbeheer. Zo kunnen wij boseigenaren meenemen in een visie voor hun bos die aansluit op hun huidige, maar zeker ook op toekomstige doelen.

Ook hebben wij vegetatiekundige kennis in huis voor inventarisaties en kwaliteitsbeoordelingen. Met onze ecohydrologische kennis kunnen we landschappen analyseren, en we hebben uitgebreide kennis van soortensamenstelling van (bos)vegetatie in relatie tot de standplaats. Hierdoor kunnen wij adviseren over inrichtingsmaatregelen voor kwaliteitsverbetering en de aanplant van bos.

Dankzij onze kennis en inzichten kunnen we je goed passend bosadvies geven, of samen met de boseigenaar een bosbeheerplan schrijven. We kunnen adviseren op het gebied van bosecologie, bosontwikkeling, biodiversiteit, duurzaamheid, houtoogst, wildvraat, bosstabiliteit, rendement, bosuitbreiding, exoten en meer.

Heb je vragen over bos? Neem dan contact op met een van onze bosexperts: Pascal Peterman, Arno Kuipers en Han Brendeke.

Eiken-Haagbeukenbos
Bosanemoon en hengel onder Eiken-Haagbeukenbos

Voorbeelden

Een greep uit onze bosprojecten:

  • Cursus Bosbeheer en bosontwikkeling voor medewerkers van Prolander (2024).
  • Bosbeheerplan gemeentebossen Rijssen-Holten Gemeente Rijssen-Holten 2021-2033. Visie, doelen, beheerstrategie, beheerplan en werkplannen met als doel de potentiële bostypen te ontwikkelen door natuurvolgend bosbeheer.
  • Ontwikkeling van drie klimaatbossen rond Apeldoorn op voormalige landbouwgronden voor Provincie Gelderland en gemeente Apeldoorn. Definiëren van de doelstelling van deze bossen, het vaststellen van de natuurlijke bostypen en het aan te planten sortiment. Begeleiding bij de uitvoering.
  • Advies met betrekking tot habitattypen H9120, beukenbossen met hulst. Beoordeling van de kwaliteit van enkele percelen in het Vechtdal, en advies ten aanzien Natura 2000 herstelmaatregelen.
  • Advies bosaanplant op historische bosgroeiplaats in Norg.
  • Advies voor herstel en uitbreiding habitattype droge hardhoutooibossen en vochtige alluviale bossen op Fortmond.
  • Ambitiekaart Overijssel: verkenning van mogelijkheden voor bosontwikkeling en kwaliteitsverbetering van bestaande bossen op NNN percelen in Overijssel.
  • Inventarisatie habitattypen hoogveenbossen in de Wieden.
  • Begeleiding bij de uitvoering. Van productiebos naar een dynamisch natuurbos en structuurrijke droge heide, een bosplan voor natuurbegraafplaats Hoeve Ruth. Veld- en bureauonderzoek, analyse, visie, doelen, strategie, beheer- en werkplannen.
error: Content is protected !!