advies & ingenieursbureau

Bron- en Beekherstel

Ecogroen werkt al vanaf de oprichting aan projecten ten behoeve van bron- en beekherstel. Dat doen we voor diverse opdrachtgevers. Het merendeel van deze projecten vloeit voort uit de Kaderrichtlijn Water, het WB21, GGOR of Natura 2000. Beoogd is een duurzaam watersysteem waarvan inrichting, waterkwantiteit en -kwaliteit zijn afgestemd op de functies van een gebied, als landbouw, wonen of natuur.

Mede vanwege Europese wetgeving ontstaat meer ruimte voor ecologische doelstellingen. Daarnaast dwingt klimaatverandering  tot maatregelen om de gevolgen ervan binnen het watersysteem op te vangen.

Maximaal ontzorgd bij bron- en beekherstel

Ecogroen begeleidt projecten voor bron- en beekherstel van planfase tot en met realisatie. Hierbij nemen we de volledige projectleiding op ons, zodat opdrachtgevers maximaal worden ontzorgd. Ecogroen betrekt alle belanghebbenden op constructieve en efficiënte wijze, bijvoorbeeld bij het uitwerken van de landschapsanalyse naar definitief ontwerp. . Al in de offertefase geven we een doorkijk naar eventuele vervolgstappen, zoals het aanvragen van ontheffingen en vergunningen, en benodigd onderzoek naar water- en bodemkwaliteit of ecologische en archeologische waarden. De doorkijk geeft opdrachtgevers informatie over planning, doorlooptijden, risico’s en kosten. Zo is het project al vroeg in het planvormingsproces beheersbaar te maken. Ecogroen adviseert bij de keuze van de juiste contractvorm voor de aanbesteding. De keuze voor een RAW-bestek, een UAV-gc contract of een eenvoudige werkomschrijving wordt bepaald door de aard van het project en de wensen van de opdrachtgever. Een goed doordacht en praktisch uitvoerbaar ontwerp vormt daarbij de basis. Kijk hier voor een fotoreportage van één van onze projecten: het bron- en beekherstel van de Springendalsebeek.

error: Content is protected !!