advies & ingenieursbureau

Eerste PAS-project in de provincie Overijssel succesvol uitgevoerd!

Ecogroen heeft dit najaar voor Natuurmonumenten (NM) gewerkt aan de voorbereiding en uitvoering van het eerste project onder het Programma aanpak stikstof (PAS) binnen de provincie Overijssel. In Natura 2000-gebied Buurserzand verbetert NM de kwaliteit van droge heide en vergroot NM het oppervlak ervan, onder andere door bos te kappen. Doel van de maatregelen is het robuuster maken van de heidenatuur en het verminderen van effecten van stikstofdepositie. Zie hier het bericht van NM zelf.

Ter voorbereiding op de uitvoering heeft Ecogroen verkend of en zo ja welke vergunningen nodig zijn en een beknopt inrichtingsplan (Oplegnotitie) geschreven. Het inrichtingsplan omvat een bondige omschrijving van doelen, maatregelen, uitgevoerde en nog benodigde onderzoeken, uitvoeringsmethode, planning en kosten. Nadat provincie Overijssel de PAS gelden heeft beschikt, is het RAW bestek opgesteld en een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure doorlopen.

Gedurende de realisatiefase heeft Ecogroen namens NM toezicht gehouden op de juiste uitvoeringswijze door aannemer Gerwers. De directievoering en het toezicht door Ecogroen zorgden voor korte lijnen tussen NM als opdrachtgever en Gerwers als opdrachtnemer. Hierdoor konden keuzes snel gemaakt worden en was er duidelijkheid voor alle partijen. Gerwers is voortvarend te werk gegaan waardoor de uitvoeringswerkzaamheden met een uitstekend resultaat en binnen de planning zijn afgerond. Dit resulteerde in blije gezichten bij alle betrokkenen.

Binnen de provincie Overijssel worden komende jaren nog vele PAS-maatregelen uitgevoerd om effecten van stikstofdepositie te reduceren en natuur te versterken.