advies & ingenieursbureau

Flora-excursie Gemeente Deventer

Ecogroen voert voor Gemeente Deventer inmiddels voor het zevende jaar op rij een flora-inventarisatie uit binnen de gemeentegrenzen. Reden voor Martin Heinen om een excursie aan te bieden aan de stadsecoloog, plannenmakers en uitvoerders van het Deventer Groenbedrijf.

Op woensdagmiddag 1 juni zijn 10 personen in de wijk Colmschate en De Vijfhoek rondgeleid. Tijdens de excursie is veel gesproken over soortenrijkdom en kansen voor wilde flora in de stad. Hieronder volgt een bloemlezing van enkele  onderwerpen.

Broedvogels

Vanaf het verzamelpunt bij station Deventer-Colmschate, liep de groep door het parkje langs het spoor in noordelijke richting. Onderweg wees Martin op de soortenrijke ondergroei van diverse groenstroken: dagkoekoeksbloem, look-zonder-look,  donkere ooievaarsbek, geel nagelkruid en robertskruid. De groep stond stil bij een door bruidsluier en wingerd overgroeide boom. Martin wees op het belang van dergelijke bomen met klimplanten als broedplaats voor zangvogels en schuilplek voor huismussen die broeden in de omliggende woningen. Groenbeheerders willen nog wel eens de klimplanten weghalen die in bomen groeien, in de veronderstelling dat bomen van de klimplanten hebben te lijden. In de meeste gevallen echter wordt de groei van bomen niet belemmerd, hooguit kan als de top geheel is begroeid met klimop, deze gedeeltelijk afbreken. Dit leverde een boeiende discussie op.

Gazon of hooiland

Het beheer van vijvers en aangrenzende grasvelden kwam regelmatig aan de orde. In Deventer zijn bij enkele vijvers strak gemaaide gazons aanwezig. Deventer kent echter ook vijvers met grasvelden die als bloemrijk grasland worden beheerd. Deze worden 1 tot 2 keer per jaar gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd. Het verschil in soortenrijkdom was goed zichtbaar. De keuze waarom het ene grasveld wordt beheerd als gazon en het andere als hooiland, wordt bepaald door het algehele aanzicht van de omgeving bij de planvorming, aspecten van veiligheid, kansen op verrommeling, ecologische verbindingen en het budget dat beschikbaar is.

Oude bosgroeiplaatsen

Ter hoogte van de Colmschaterstraatweg liet Martin aan de hand van een historische kaart zien dat ter plekke een oude bosgroeiplaats aanwezig is. De in de bermen groeiende Adelaarsvaren is een van de indicatoren van dergelijke plaatsen. Op basis van eerder onderzoek blijkt dat Deventer veel meer oude bosgroeiplaatsen rijk is. Het leidt tot bijzondere flora in en direct om de stad. In het beheer van het groen wordt rekening gehouden met deze waardevolle soorten.

Uitgezaaid?

In de wijk De Vijfhoek ontstond de discussie of de bermen en oevers spontaan begroeid zijn geraakt met grote ratelaar en rietorchis, of dat deze soorten zijn uitgezaaid. De voorlopige conclusie is dat de zaden op natuurlijke wijze zijn aangevoerd via de vele watergangen. Het bloemrijke Stieltjespad is in het verleden duidelijk wel ingezaaid met een soortenmengsel van kalkgraslanden en rivierduinen. Veldsalie, kleine pimpernel, blaassilene en bevertjes groeien er massaal. Het oprukkende riet vanuit de waterkant gaat in de toekomst mogelijk een probleem vormen voor deze soortenrijke vegetatie. De gemeente hoopt door het jaarlijks maaien en afvoeren van het maaisel verdringing van de waardevolle soorten tegen te gaan.

Een geslaagde excursie

Nadat het beheerprobleem van reuzenberenklauw en Japanse duizendknoop langs waterkanten is besproken, bedankte Martin alle deelnemers aan de excursie voor de belangstelling en de inbreng. Men nam afscheid bij milieucentrum De Ulebelt.