advies & ingenieursbureau

Analyse waterhuishouding Haaksbergerveen

In het zuidoosten van Overijssel ligt Natura 2000-gebied Haaksbergerveen. Naast de door ontginning ontstane veenribben, is het Haaksbergerveen tussen 1980 en 1990 door de aanleg van dammen in compartimenten verdeeld. Voor de uitwerking van de PAS-maatregelen willen de Provincie Overijssel en gebiedseigenaar Staatsbosbeheer weten hoe dit systeem exact functioneert. Daarom brengen wij de werking van het oppervlaktewatersysteem in beeld. In eerste instantie via een bureaustudie en overleg met beheerders, maar binnenkort ook door aanvullende (hoogte)metingen in het terrein.

Historie

Hoewel het Haaksbergerveen in het verleden vrijwel volledig verveend is, is de hoogveengroei weer op gang gekomen. Dit heeft het gebied met name te danken aan de slecht doorlatende lagen in de ondergrond en de zandruggen in het landschap die zorgen voor lokale kwelstromen. De aanleg van de dammen, het dempen van sloten in 2000/2001 en verleggen van wegen hebben de veengroei een flinke boost gegeven, met name in de kern van het gebied. Aan de randen van het gebied treedt wegzijging op naar de omgeving, waardoor de waterpeilen te ver uitzakken en te veel fluctueren voor het behoud en de ontwikkeling van hoogveen.

Externe en interne maatregelen

Via het PAS-gebiedsproces wordt nu bekeken welke externe maatregelen nodig zijn om de waterhuishouding te verbeteren. Daarnaast zijn interne PAS-maatregelen nodig, zoals verwijderen van opslag en beheer van de dammen in het gebied.