advies & ingenieursbureau

Bestrijding invasieve exoten (gemeenten)

Ook in uw gemeente komen waarschijnlijk invasieve exoten als Japanse duizendknoop en Reuzenberenklauw voor. Wetgeving en mogelijke schade aan de omgeving maken dat nagenoeg alle gemeenten in Nederland hier nu beleid op maken of zelfs al in de uitvoeringsfase zitten. Ecogroen ondersteunt bij de aanpak van invasieve exoten; van een beknopt praktisch advies tot het volledig ontzorgen van beleidsvorming tot en met uitvoeringsbegeleiding.

Gifloos bestrijden

Wij maken ons hard voor een natuurlijke leefomgeving zonder invasieve exoten en zijn ervan overtuigd dat dit zonder gif (Roundup) mogelijk is. In plaats van chemisch bestrijden zetten we al onze kennis en creativiteit in om te komen tot duurzame, effectieve en pragmatische oplossingen.
Wij zorgen met onze expertise voor maatwerk; elke locatie en elk type exoot kan immers om een eigen methode van beheren vragen. We verliezen daarbij het kostenaspect uiteraard niet uit het oog; oplossingen moeten betaalbaar zijn. We maken gebruik van de meest actuele wetenschappelijke kennis op het gebied van bestrijding en zien gelukkig goede alternatieven voor het gebruik van gif.

Brede dienstverlening

Wij kunnen u een breed pakket van diensten aanbieden om te ondersteunen bij de aanpak van invasieve exoten. Denk hierbij aan het:
• Schetsen van de juridische opgave die is meegegeven vanuit provincie, rijk of Europa.
• Opstellen van (groen)beleid en afstemming met overige terreinbeheerders.
• Inventariseren en monitoren van invasieve exoten.
• Adviseren over toe te passen prioritering, bestrijdingsmethoden en -strategieën.
• Opstellen van uitvoeringscontracten en kostenramingen (bv. frequentie- of beeldbestek).
• Toezicht en directievoering op de uitvoeringscontracten.
• Geven van cursussen en trainingen aan medewerkers (van beleids- tot uitvoerend niveau).

Samen staan we sterk

Samenwerking zien wij als dé voorwaarde voor het effectief bestrijden van invasieve exoten. Invasieve exoten houden zich (helaas) niet aan gemeentegrenzen, waardoor goede afstemming met aangrenzende terreineigenaren noodzakelijk is. Stoppen met bestrijden bij de grens is dweilen met de (exoten)kraan open. Overheden, terreinbeherende organisaties, bedrijven en bewoners zullen allemaal hun bijdrage moeten leveren om tot een duurzame oplossing te komen. Uw gemeente kan hier een rol in spelen door bedrijven, agrariërs en overige burgers gericht te informeren (stop met aanplant in tuinen, pas geen gif toe, let op bij bv. verspreiding door maaien van Japanse duizendknoop) en te ondersteunen bij inventarisatie en bestrijding. Ecogroen kan hieraan bijdragen door kennis, ervaring en organisatiekracht in te brengen. Daarnaast kennen wij het beleid en strategie van de professionele terreinbeheerders en kunnen uw gemeente helpen om hier zo goed mogelijk op aan te sluiten.

 

Ecogroen heeft een ‘Team invasieve exoten’ van 5 gedreven specialisten/ adviseurs, waardoor wij capaciteit voorhanden hebben om u snel te ondersteunen.