advies & ingenieursbureau

Bestrijding invasieve exoten (algemeen)

Japanse duizendknoop, reuzenberenklauw, halsbandparkiet, Amerikaanse rivierkreeft: het zijn zomaar wat voorbeelden van zogenoemde invasieve exoten die in ons land voorkomen. Exoot, omdat deze soorten niet op eigen kracht maar door de mens in Nederland terecht zijn gekomen. Invasief, vanwege hun explosieve verspreiding en de negatieve gevolgen daarvan voor natuur, volksgezondheid, veiligheid en economie. Het voorkomen, opsporen, bestrijden en monitoren van de soorten is dan ook urgent en van groot belang. Ecogroen adviseert beleidsmakers en terreinbeheerders waar, wanneer en welke actie gewenst is.

Voorkómen beter dan genezen

Bestrijding van exoten kost geld, veel geld. Zo was de gemeente Amersfoort aan de bestrijding van Japanse duizendknoop in 2017 alleen al 307.000 euro kwijt. Zorgvuldig werken is nodig om verdere verspreiding te voorkomen. Een soort als Japanse duizendknoop wordt bijvoorbeeld nog vaak verspreid door (her)gebruik van onzuivere grond.

Voorkomen is dus beter dan genezen. Op Europees en nationaal niveau is wet- en regelgeving opgesteld die verspreiding moet voorkomen. Zo mag u soorten op de Europese Unielijst niet bezitten, verhandelen, kweken, transporteren of importeren. Lees hier meer over de wet- en regelgeving omtrent invasieve exoten.

Wilt u aan de slag, dan is een gebiedsplan een te bevelen. U brengt daarmee het (potentiële) probleem van invasieve exoten in kaart en de best passende oplossingen. Daarbij horen ook richtlijnen die verspreiding helpen voorkomen. In Gelderland kunt u subsidie aanvragen voor het opstellen van een gebiedsplan.

Bestrijd invasieve exoten op tijd

In de praktijk is voorkómen niet altijd mogelijk. Bestrijding van de invasieve plantensoort is dan nodig om schade te voorkomen of te beperken. Veel soorten blijven geruime tijd na introductie aanwezig als kleine populatie zonder noemenswaardig effect. Bestrijdings- en beheerkosten zijn in deze fase beperkt. Pas na enige tijd wordt de populatie groter en zijn de gevolgen niet (meer) te overzien. De boodschap is dan ook: wacht niet te lang met bestrijden. Het tijdig signaleren van ongewenste soorten is essentieel. Ecogroen kan u helpen. Onze mensen hebben ruime ervaring met veldinventarisaties en het opsporen van invasieve planten.

Bestrijding van invasieve exoten is maatwerk

Maatwerk wil zeggen: aangepast aan elke specifieke situatie en de leefwijze van een betreffende soort. Zo is het bovengronds weghalen van Japanse duizendknoop in de late herfst verspilde moeite, omdat de soort zich op deze wijze juist vegetatief (ondergronds) vermeerdert. Daarnaast zijn factoren als haalbaarheid, prijs, nevenschade en wetgeving bepalend voor de keuze van de beste bestrijdingsmethode. Ecogroen brengt in kaart wat in uw situatie de best passende bestrijdingsmethode is. Hierbij maken we gebruik van een recent door ons ontwikkeld model.

Meten is weten

Zonder monitoring geen goede bestrijding. Monitoren geeft inzicht in de effectiviteit van gekozen bestrijdingsmethode in uw situatie. Met de verzamelde informatie kunnen we bijvoorbeeld de bestrijdingsmethode optimaliseren. Het werken met een monitoringsplan waarborgt dat de monitoring zorgvuldig wordt uitgevoerd. Ecogroen heeft ruime ervaring met het opstellen van monitoringsplannen. Daarnaast hebben we specialisten in dienst die de monitoring zelf kunnen uitvoeren.

error: Content is protected !!