advies & ingenieursbureau

Ecohydrologische systeemanalyse

Veel natuurgebieden in Nederland hebben te lijden van verdroging. Om dat tegen te gaan worden maatregelen genomen die er op gericht zijn om de waterhuishouding in een gebied te verbeteren. Welke maatregelen het meest geschikt zijn om grondwaterafhankelijke natuur te herstellen of te ontwikkelen, is sterk afhankelijk van de lokale situatie. Het is dus verstandig om vooraf een goede gebiedsanalyse uit te voeren en daarmee te onderzoeken waar de ‘stuurknoppen’ in het systeem aanwezig zijn. Een ecohydrologische systeemanalyse kan uitwijzen hoe de vegetatiepatronen in een gebied samenhangen met bodemopbouw en grondwater, en welke maatregelen nodig zijn om aanwezige knelpunten weg te nemen.

Veldwerk ten behoeve van systeemanalyse Buurserzand

Ecohydrologische systeemanalyse

Er is een groot aantal factoren die bepalen waar een bepaald soort grondwaterafhankelijke vegetatie kan voorkomen. Daarom is voor een goede systeemanalyse kennis vereist over de geologie, de hydrologie, de bodemopbouw, het beheer en de plantengroei in een gebied, en daarnaast de onderlinge samenhang tussen deze factoren. Dat maakt het ecohydrologisch onderzoek boeiend, maar stelt ook hoge eisen aan de vakkundigheid van de onderzoekers die het onderzoek uitvoeren. Gelukkig beschikken we over een aantal ervaren ecologen met een brede vakkennis, die graag voor u uitzoeken hoe het ecohydrologische systeem werkt en welke maatregelen nodig zijn om bijvoorbeeld doelen ten aanzien van natte natuur te realiseren.

Van klein tot groot

In kleinere gebiedjes kan bureau-onderzoek aangevuld met een veldbezoek al voldoende zijn om een goed beeld te krijgen hoe een gebied functioneert en welke maatregelen nodig zijn. In grotere en complexere gebieden is het echter vaak nodig om aanvullende onderzoek uit te voeren. Bijvoorbeeld door een transectanalyse, waarbij op een groot aantal punten binnen een transect bodemopbouw, vegetatiesamenstelling, grondwaterstand en -kwaliteit worden bepaald. Op basis van deze gegevens stellen wij dwarsprofielen op, die een goed beeld geven van vegetatiepatronen in relatie tot gradiënten in hoogteligging, bodemopbouw en hydrologie. We helpen u graag om te bepalen welk type analyse voor uw vraagstelling het meest geschikt is.

Van analyse tot maatregelen

Binnen Ecogroen beschikken we niet alleen over ecohydrologische kennis maar hebben we ook veel ervaring met projectvoorbereiding en het uitvoeren van maatregelen . Door deze combinatie kunnen we zorgen voor maatwerkoplossingen die zijn afgestemd op de lokale omstandigheden. De ervaring leert dat het juist goede communicatie tussen onderzoekers en uitvoerders essentieel is voor een goed resultaat.

error: Content is protected !!