advies & ingenieursbureau

Erfafspoeling op het boerenbedrijf

Ecogroen werkt samen met waterschappen en agrariërs om vervuiling als gevolg van erfwater tot een minimum te beperken. Sinds 2013 gelden milieuregels om vervuiling van water, bodem en lucht tegen te gaan. Deze algemene milieuregels zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer (AB) en gelden voor activiteiten die boeren en tuinders op hun erf uitvoeren. Door relatief eenvoudige ingrepen op het boerenerf kunnen waterkwaliteit, belevingswaarde en ecologische waarde van een watersysteem aanzienlijk verbeteren.

Waterkwaliteit

De agrarische sector heeft in Nederland veel invloed op het watersysteem. Op boerenerven vinden activiteiten plaats waarbij meststoffen en schadelijke stoffen rechtstreeks afspoelen en daarmee het oppervlaktewater vervuilen. Dit is funest voor de waterkwaliteit en het waterleven.

Erf scan

De eerste stap in het proces geeft inzicht in de vervuilende componenten op het boerenerf. De agrariër kan zelfstandig of met onze ondersteuning, de erf scan uitvoeren. Het resultaat biedt inzicht in knelpunten en verbeterpunten voor optimalisatie van de waterhuishouding.

Erf afwateringsplan

Op basis van de erf scan kunnen wij in samenspraak met de agrarisch ondernemer en het waterschap een erf afwateringsplan opstellen. De wensen van de eigenaar, beschikbaar budget en lozingseisen vormen de kaders voor een functioneel Erf afwateringsplan. In het plan wordt onderscheid gemaakt tussen preventieve maatregelen, maatregelen ‘bij de bron’ en end of pipe maatregelen. Vervolgens detailleren wij de inrichtingsmaatregelen en brengen we de kosten en eventueel benodigde vergunningen in beeld. Vergunningen kunnen we voor u aanvragen. Na het verkrijgen van de vergunning(en) begeleiden wij de uitvoering.

Integrale planvorming of Gebiedsontwikkeling

Naast individuele boerenerven kan een boerenerf ook onderdeel zijn van gebiedsontwikkeling. Ecogroen is actief betrokken bij een groot aantal inrichtingsprojecten in het landelijk gebied. Neem bijvoorbeeld de Terug naar de Bron maatregelen in Twente, daarbij zijn veel agrariërs betrokken. Door bij grootschalige planvorming vanaf het begin rekening te houden met de afwatering van boerenerven ontstaat een breder draagvlak en kan kostenefficiënt gewerkt worden. Dat levert alleen maar winnaars op!

Laat ons u helpen vanaf de eerste scan tot en met de begeleiding van de realisatie.