advies & ingenieursbureau

Inventarisatie met vrijwilligers

Een volledig dekkende gebiedsinventarisatie vraagt om een grote inspanning, vergt tijd en is daardoor vaak kostbaar. Door inventarisatie met vrijwilligers kunnen de de kosten fors gedrukt worden. Er zijn in Nederland veel betrokken en deskundige vrijwilligers. Ecogroen heeft al meerdere jaren ervaring met het organiseren van inventarisatie met vrijwilligers.

Wij hebben de methode succesvol toegepast onder andere bij gebiedsinventarisaties in Zuidoost Twente, rond Zwolle, in het Reestdal, en rondom Vliegveld Twente. Alle gebiedsinventarisaties zijn uitgevoerd door vrijwilligers, aangestuurd door onze ecologen. Deze werkwijze levert niet alleen een zeer compleet beeld van aanwezige soorten en andere natuurwaarden, maar draagt ook bij aan een grote betrokkenheid van de maatschappij bij natuur en landschap. Er vindt ook veel kennisuitwisseling plaats. Bovendien draagt de aanpak bij aan een positieve uitstraling van de initiatiefnemers.

Projectorganisatie

Ecogroen is verantwoordelijk voor projectorganisatie, kwaliteitsborging en aansturing van de vrijwilligers. Voor de verschillende inventarisaties organiseren wij kennismaking- en informatie bijeenkomsten. Uiteraard zorgen we voor duidelijke instructies en handleidingen, noodzakelijke vergunningen herkenbare kleding en een nieuwsbrief. Op basis van de verzamelde gegevens stellen we de rapportages op. We benoemen kansen en bedreigingen bij voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen en we geven indien gewenst advies over het te voeren beheer.

Inventarisatie met vrijwilligers omgeving Zwolle

Voor Landschap Overijssel, gemeente Zwolle en Waterschap Groot Salland inventariseerden ruim veertig deskundige vrijwilligers in 2013 diersoorten in en rondom Zwolle. Het betrof broedvogels, reptielen en amfibieën, vlinders, libellen, zoogdieren, vissen en sprinkhanen.

Er zijn vele bijzondere en beschermde soorten waargenomen waaronder de Sleedoornpage, Meervleermuis, Otter, Kwartelkoning, Middelste bonte specht, Tafeleend, Grote modderkruiper, Kwabaal, Kamsalamander, Ringslang en Zompsprinkhaan. De Otter blijkt niet alleen langs het Zwarte Water en de Vecht voor te komen, maar duikt ook met enige regelmaat op in de stadswateren van Zwolle! Daarnaast is op deze wijze in de wijk Aa-landen de allereerste kolonie Meervleermuizen van Zwolle aangetroffen. Ook is een geheel nieuwe populatie Kamsalamanders ontdekt. Kortom: inzet van vrijwilligers met de juiste begeleiding biedt wederzijdse voordelen.