advies & ingenieursbureau

Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Beste lezer: op korte termijn volgt een wijziging in dit artikel naar aanleiding van de juridische uitspraak over de bruikbaarheid van de PAS. Onderstaande tekst is inhoudelijk niet meer correct. Mocht u vooruitlopend op onze wijziging geïnformeerd willen worden, bel dan met Anton Alberts of David Sietses (038 4236464).

Om natuurgebieden te beschermen mag daar de stikstofbelasting niet toenemen. Dat wringt soms met de groei van de economie. Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) biedt een oplossing door ruimte voor economische ontwikkeling te combineren met versterken van natuur.

Verkeer, landbouw en industrie zijn de voornaamste bronnen voor de uitstoot van stikstof. Maar ook (verwarming van) woningen en kantoren zorgen voor uitstoot van stikstof. Stikstof is een voedingsstof. Planten hebben een bepaalde mate van stikstof nodig voor hun groei. Sommige planten kunnen slecht tegen te veel stikstof en worden op termijn verdrongen door snelgroeiende, meer algemene soorten. Daardoor kunnen leefgebieden van beschermde vogels en dieren verloren gaan.

PAS: Bescherming van natuur en ruimte voor economische ontwikkeling

Om natuurgebieden te beschermen, is in Nederland de Wet natuurbescherming van kracht. Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is gekoppeld aan de Wnb.. Het PAS is op 1 juli 2015 in werking getreden. Fase 1 van het PAS geldt voor de komende zes jaar.

AERIUS als verplicht onderdeel van de PAS

Onder het PAS is een vergunning vereist als de stikstofdepositie in beschermde natuurgebieden meer toeneemt dan de grenswaarde. De grenswaarde voor de meeste gebieden bedraagt 1 mol stikstof (N) / ha / jaar. Ontwikkelingsruimte is echter beperkt. Soms is, als de ontwikkelingsruimte voor meldingen (nagenoeg) is opgeraakt, de grenswaarde verlaagd naar 0,05 mol N / ha / jaar. Salderen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de rechten van een ander, kan niet meer. Voor de vergunning wordt alleen de eigen stikstofdepositie beoordeeld. De stikstofdepositie wordt berekend met een voorgeschreven rekenmodule: de AERIUS-calculator.

Ontwikkelruimte binnen de PAS

Provincies gaan verschillend om met de verdeling van beschikbare ontwikkelruimte. Brabant heeft de beschikbare ontwikkelruimte gelijk verdeeld over de zes jaren van PAS-fase 1 om voor aanvragers zoveel mogelijk gelijke kansen te creëren. In Overijssel is de beschikbare ontwikkelingsruimte voor Natura 2000-gebied Rijntakken bijvoorbeeld al op: wie het eerst kwam, kan het eerste malen. Voor nog volgende initiatieven geldt dat eerder een vergunning nodig is.

Advies op maat

Gaat u ontwikkelen, uitbreiden of wijzigen? Hebt u een omgevingsvergunning nodig? Wacht dan niet (te lang) met het inzichtelijk maken van de mogelijke stikstofdepositie (AERIUS) en indien nodig met het aanvragen van een vergunning Wnb.

Indien gewenst kan Ecogroen u adviseren op het gebied van stikstof en natuur. Door onze uitgebreide ervaring met depositieberekeningen, effectbeoordelingen, analyses en vergunningaanvragen voor vele industriële en agrarische bedrijven in verschillende provincies kunnen wij u goed ondersteunen met het bepalen wat voor uw bedrijf de beste strategie is. Wij werken samen met Tebodin: een betrouwbare partner die over een unieke combinatie van kennis over industriële processen en milieu beschikt.