advies & ingenieursbureau

Verduurzamen woningen

Nederland staat voor een enorme verduurzamingsopgave en woningcorporaties hebben hierin een groot aandeel. Ook bij de verduurzaming van woningen moet rekening worden gehouden met beschermde soorten. Dat hoeft niet tot vertraging te leiden. Ecogroen begeleidt en adviseert diverse woningcorporaties en aannemers bij het uitvoeren van renovatie- en onderhoudswerkzaamheden.

In het ‘Convenant Energiebesparing Huursector’ hebben het Rijk en woningcorporaties afgesproken alle woningen op te waarderen naar een gemiddeld energielabel B. Ook bij de verduurzaming van woningen moet rekening worden gehouden met beschermde soorten. Bij het vervangen van daken en het (na)isoleren van spouwmuren kunnen soorten verstoord of zelfs gedood worden, bijvoorbeeld omdat beschermde nest- of verblijfplaatsen verloren gaan. Dat is een overtreding van de Omgevingswet. Om te bepalen of hiervan sprake is, moet ecologisch onderzoek worden uitgevoerd.

Van ecologisch onderzoek naar vergunning

Ecologisch onderzoek begint met een verkennende natuuronderzoek (quickscan natuurtoets) waarmee we inschatten of een gebouw mogelijk van belang is voor beschermde soorten. Soorten waarmee we al snel te maken hebben zijn huismus, gierzwaluw en vleermuizen. Op het moment dat de aanwezigheid van beschermde soorten niet kan worden uitgesloten, is nader soortgericht onderzoek noodzakelijk. Hierbij zijn we gebonden aan onderzoeksprotocollen. In die protocollen staat beschreven waaraan het onderzoek moet voldoen om betrouwbaar vast te kunnen stellen of een soort wel of niet aanwezig is.

Als uit ecologisch onderzoek blijkt dat beschermde natuurwaarden bij de werkzaamheden geschaad worden, heeft u een vergunning flora- en fauna-activiteit nodig. Wij vragen die vergunning namens u aan bij de provincie of omgevingsdienst (afhankelijk van de regio waar de werkzaamheden plaatsvinden). Hiervoor stellen we eerst een projectplan op. Daarin staat onder andere welke beschermde soorten zijn aangetroffen en op welke wijze u rekening zult houden met deze soorten.

Begin op tijd

Om vertraging van de voorgenomen werkzaamheden te voorkomen adviseren wij u om op tijd met ecologisch onderzoek van start te gaan. Ecologisch onderzoek neemt al gauw een jaar in beslag. Zo is het voor vleermuizen noodzakelijk om verspreid in de periode mei t/m september nachtelijk onderzoek uit te voeren. Moet u voor beschermde soorten maatregelen nemen, dan geldt hiervoor bovendien vaak een gewenningsperiode (denk aan het plaatsen van vervangende nestkasten). Daarbovenop heeft het bevoegd gezag ook tijd nodig om een vergunningaanvraag te beoordelen. Afhankelijk van het type aanvraag kan de beoordelingstermijn oplopen tot een half jaar. Een vergunning is meerdere jaren geldig, u kunt dus gerust op tijd beginnen.

Slimme oplossingen

Dringt toch de tijd, dan denken wij graag creatief met u mee voor een goede oplossing. Soms adviseren we u om maatregelen zoals nestkasten alvast proactief te plaatsen. Daarnaast bekijken we per project welke werkzaamheden zonder ecologisch onderzoek (en daarmee zonder vergunning) uitgevoerd kunnen worden. Ook gaan we graag met het bevoegd gezag in gesprek om de aanvraag te versnellen. Door daarnaast een concept-vergunningaanvraag tijdens het lopende onderzoek in te dienen, kan het bevoegd gezag alvast een deel van de resultaten beoordelen. Na afronding van het soortgerichte onderzoek kan de vergunning dan eerder verleend worden. We hebben hier veel positieve ervaringen mee.

Wilt u nog proactiever omgaan met verduurzaming en beschermde soorten? Lees eens over het soortmanagementplan dat we maakten voor de gemeente Zeist.

error: Content is protected !!