advies & ingenieursbureau

Vleermuisonderzoek

Vleermuizen leven in Nederland vooral in gebouwen en bomen. Veel vleermuizen houden zich op in spouwmuren en daken van doodnormale huizen en kantoren, zelfs midden in de stad. Best kans dus dat u zelf –zonder het te weten- vleermuizen onderdak biedt. Vleermuisonderzoek is nodig bij werkzaamheden als sloop, renovatie of na-isolatie, maar ook bij kap van bomen of het verlichten van buitengebied.

Vleermuizen en hun verblijfplaatsen zijn beschermd door de Omgevingswet. Door uw werkzaamheden kunnen vleermuizen schade oplopen. Dan bent u als initiatiefnemer mogelijk in overtreding. Bij controle kan uw werk worden stilgelegd met alle gevolgen van dien. Wij helpen u graag om dit te voorkomen. Vleermuisonderzoek kan hierbij uitkomst bieden.

Planning sleutelfactor

Ecogroen heeft veel ervaring met vleermuisonderzoek en beschikt over de meest moderne onderzoeksmiddelen. Wij kennen de belangen van bouw en ontwikkeling en leveren voor elke situatie een praktische oplossing. Tot zover is er weinig aan de hand. Het gaat mis als in de planning onvoldoende rekening is gehouden met ecologische en juridische aspecten. Betrek ons daarom vroegtijdig in de planfase van uw project, een gratis belletje levert vrijwel altijd winst.

Samen met u stippelen we een tijdpad uit met onderzoek op het juiste moment, ruimte voor een eventueel benodigde vergunningaanvraag en tijd om (voorbereidende) maatregelen te treffen. Een algemene vuistregel is het vleermuisonderzoek uit te voeren, minimaal een jaar voor de uitvoering van het project.

Quickscan veldonderzoek

Niet alleen vleermuizen zijn beschermd. Ongeveer 500 in het wild in Nederland voorkomende soorten zijn beschermd. Daarom voeren wij, voorafgaand aan een ruimtelijke ingreep, een zogenoemd quickscan veldonderzoek uit. We beoordelen de geschiktheid van het plan- of projectgebied voor alle beschermde soorten. Alleen als uit de quickscan blijkt dat vleermuizen te verwachten zijn, is aanvullend vleermuisonderzoek nodig.

Specifiek aanvullend vleermuisonderzoek

Wij werken volgens landelijke protocollen zodat het onderzoek voldoet aan de toetsingscriteria van bevoegd gezag. Twee perioden – mei/juli en augustus/september – zijn onmisbaar in vleermuisonderzoek. Voor een soortenmanagementplan (smp) begint de onderzoeksperiode al in april.

Diep in de nacht bezoeken onze experts het plan- of projectgebied om met behulp van batdetectors en zaklampen vast te stellen of vleermuizen daadwerkelijk aanwezig zijn en zo ja hoe de dieren het gebied gebruiken. Soms plaatsen we langere tijd speciale opnameapparatuur.

Juridische vervolgstappen

Uiteraard zijn vleermuizen niet overal aanwezig. Als vleermuizen met zekerheid zijn uit te sluiten, kunt u gewoon aan de slag. Maar als er wel vleermuizen aanwezig zijn in het plan- of projectgebied dan heroverwegen we met u de planning, adviseren we over mitigerende maatregelen, regelen we met u een vergunning, waarmee u juridisch gedekt aan de slag kunt en passen wij namens u mitigerende maatregelen toe. Zo kunt u alsnog verder met uw plan of project.

error: Content is protected !!