advies & ingenieursbureau

Nieuwe beleidslijn Tijdelijke natuur

Eigenaren van nog ongebruikte grond zijn vaak beducht voor vestiging van beschermde planten en dieren. Door een speciale ontheffing van de Flora- en Faunawet (Ffw) voor Tijdelijke natuur aan te vragen, kunnen grondeigenaren nu onbeperkt natuur toelaten, tot het moment dat ze willen ontwikkelen. Op deze wijze bespaart een ontheffing voor Tijdelijke natuur hen zorgen en vaak ook geld voor beheer. Dat is voordelig voor de eigenaar, goed voor de natuur en ook omwonenden worden er beter van.

Tijdelijke natuur is een concept met alleen maar positieve kanten. Toch heeft het te lijden van het slechte imago van natuurwetgeving. ‘Ik ga toch geen beschermde kikkers lokken naar de plek waar ik straks wil ontwikkelen! Die beesten moet ik juist weren, anders heb ik er straks alleen maar last van’. Stilgelegde projecten, hoge onderzoekskosten en lange proceduretijden zijn debet aan het slechte imago. Onterecht, want voor Tijdelijke natuur krijgt de initiatiefnemer vooraf een ontheffing voor verstoring van beschermde soorten die het plangebied, zolang het niet wordt ontwikkeld, kunnen koloniseren.

Fantastische resultaten

Er zijn, sinds met het concept Tijdelijke natuur -nu bijna 10 jaar geleden- gestart is, fantastische resultaten geboekt. Neem bijvoorbeeld de haven van Amsterdam of het Eeserworld in Steenwijk, waar diverse beschermde en bedreigde planten, broedvogels en amfibieën voorkomen. Alle soorten profiteren van het tijdelijk extra leefgebied en populaties zijn verstevigd. En, niet onbelangrijk, het scheelt de eigenaar intensief, preventief beheer.

Meer voorbeelden zijn te vinden op de website tijdelijkenatuur.nl.

Ontheffing vooraf

Hoe werkt het concept Tijdelijke natuur? Stel, een ontwikkelingsterrein ligt de aankomende 5 jaar braak. Eerst wordt bepaald welke beschermde soorten in het gebied voorkomen en voor welke soorten potenties ontstaan. Voor deze laatste categorie wordt ontheffing aangevraagd. Op het moment dat eigenaar of gebruiker gaat ontwikkelen, is die ervan verzekerd dat er geen knelpunten door aanwezigheid van beschermde soorten optreden.

Geen risico’s meer

In de onlangs vernieuwde beleidslijn Tijdelijke natuur zijn ervaringen uit het verleden verwerkt. De grootste wijziging is dat er per provincie vooraf een lijst met soorten – waarvoor ontheffing kan worden aangevraagd – beschikbaar is. De lijst is zeer uitgebreid. Alle soorten die zich kunnen vestigen staan erop. Wij zien zo geen risico’s meer, maar juist kansen voor ondernemers, omwonenden en natuur!