advies & ingenieursbureau

Wetgeving en beleid voor de aanpak van invasieve exoten

Bent u terreinbeheerder of werkt u bij een terreinbeherende organisatie of overheid? Dan krijgt u mogelijk te maken met wet- en regelgeving over de aanpak van invasieve exoten. Ecogroen volgt ontwikkelingen rond invasieve exoten op de voet en helpt u graag met nuttige kennis en advies over de beste aanpak.

Wet- en regelgeving invasieve exoten in het kort

EU-exotenverordening

Sinds 1 januari 2015 is de ‘EU-exotenverordening’ van kracht. Onderdeel van deze verordening is de ‘Unielijst’ die sinds 3 augustus 2016 van kracht is: een lijst met aanvankelijk 52 soorten waarvoor een gezamenlijke aanpak van alle lidstaten nodig is. De Unielijst is een dynamische lijst die met enige regelmaat wordt geactualiseerd. In augustus 2017 is de lijst aangevuld met twaalf soorten, waaronder Reuzenbereklauw en Reuzenbalsemien. In 2018 worden geen nieuwe soorten toegevoegd aan de lijst. In 2019 wordt de noodzaak tot actualisatie opnieuw bekeken.

EU-regels opgenomen in nationale wet- en regelgeving

In de EU-exotenverordening zijn regels opgenomen over de omgang met invasieve exoten. Zo is in artikel 20 van de EU-exotenverordening opgenomen dat lidstaten herstelmaatregelen treffen om ecosystemen te versterken zodat die beter zijn opgewassen tegen invasieve exoten. Het artikel schrijft voor dat de schade die is aangebracht door deze exoten wordt hersteld. Verder geldt de opgave om de staat van instandhouding van beschermde soorten en hun habitats te bevorderen. Dit is uiteraard in overeenstemming met de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn maar de regels gelden ook buiten de gebieden die volgens deze twee EU-richtlijnen zijn aangewezen.

Inmiddels is Europees beleid geïmplementeerd in nationale wet- en regelgeving. Relevante onderdelen uit de EU-exotenverordening en de Unielijst zijn opgenomen in diverse artikelen van de Wet natuurbescherming.

Provincies verantwoordelijk

Op 7 maart 2018 is via de Staatscourant bekend gemaakt dat de Regeling natuurbescherming is gewijzigd. In de Regeling staat voor welke invasieve exoten de provincies verantwoordelijk zijn. Provincies nemen op basis van de Regeling natuurbescherming maatregelen voor uitroeiing of beheersing van deze soorten en voor herstel van beschermde soorten en habitats. Lees de publicatie hier.

Wat moet u doen als gemeente of terreinbeheerder?

De komende tijd zal wet- en regelgeving een plek krijgen op alle beleids- en uitvoeringsniveaus. Zo ook in gemeente Heerenveen die Ecogroen de vraag stelde: “Wij willen Japanse duizendknoop en Reuzenberenklauw aanpakken in onze gemeente. Maar wat is er precies wettelijk verplicht en welke keuzes moeten of mogen we zelf maken?”

Ook andere gemeenten en terreinbeheerders lopen tegen dit soort vragen aan. Ecogroen volgt de ontwikkelingen rond invasieve exoten op de voet en kan u adviseren wat wet- en regelgeving betekenen voor uw situatie.

Meer weten?

Neem gerust en vrijblijvend contact op met Adriaan de Gelder van Ecogroen: a.degelder@ecogroen.nl, (06) 1595 2326. Op de website van de NVWA vindt u de meest recente Unielijst.