advies & ingenieursbureau

Ecogroen loopt in de PAS

Beste lezer: op korte termijn volgt een wijziging in dit artikel naar aanleiding van de juridische uitspraak over de bruikbaarheid van de PAS. Onderstaande tekst is inhoudelijk niet meer correct. Mocht u vooruitlopend op onze wijziging geïnformeerd willen worden, bel dan met Anton Alberts of David Sietses (038 4236464).

Terreinbeherende organisatie (TBO’s) als Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten en de Provinciale landschappen beheren grote delen van Natura 2000-gebieden. TBO’s zijn -in het kader van het PAS- verplicht herstelmaatregelen uit te voeren. De voorbereiding van veel van deze maatregelen vordert gestaag en het moment van uitvoeren breekt aan. Ecogroen ondersteunt de TBO’s hierbij.

Het PAS

Al jaren is er in Natura 2000-gebieden een overschot aan stikstof (ammoniak en stikstofoxiden). Mede daardoor gaat de biodiversiteit (soortenrijkdom) achteruit. Bovendien belemmert stikstofemissie vergunningverlening voor economische activiteiten. Daarom heeft Nederland in 2015 het Programma Aanpak Stikstof (PAS) opgesteld. In het PAS zijn maatregelen opgenomen, bedoeld om natuur te herstellen en om stikstofuitstoot te verminderen. Door de maatregelen worden natuurdoelen beter geborgd en ontstaat ruimte voor economische activiteiten.

Gebiedsmanagement

Ecogroen regelt namens Landschap Overijssel het gebiedsmanagement voor diverse terreinen van het Landschap. We verzorgen en begeleiden het hele traject van gebiedsplannen, subsidie- en vergunningaanvragen, ecologisch onderzoek, bestek en aanbesteden en het daadwerkelijk uitvoeren van de maatregelen.

Vergunningscheck

Met een vergunningencheck bepalen we voor onze opdrachtgevers welke vergunningen of ontheffingen noodzakelijk zijn. Diverse wettelijke kaders eisen vergunningen of ontheffingen, zoals een omgevingsvergunning, een ontheffing of een vergunning Wet natuurbescherming. Zo is in beheerplannen beschreven welke maatregelen wel of niet onder de Wet natuurbescherming vergunningplichtig zijn. Weer andere maatregelen vergen eerst nader onderzoek. In opdracht van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten voeren we voor verscheidene Natura 2000-gebieden in Overijssel en Drenthe vergunningschecks uit.

Ecologisch onderzoek

Ten aanzien van beschermde soorten is in het kader van PAS-maatregelen geen ontheffing nodig. Wel geldt de verplichting in beeld te brengen welke soorten beïnvloed (kunnen) worden. Als effecten op beschermde soorten worden voorkomen door de werkwijze er op aan te passen, dan wordt dat vastgelegd in een Ecologisch werkprotocol. Op verzoek van provincie Overijssel doen we onderzoek naar beschermde soorten die effect kunnen ondervinden van bepaalde herstelmaatregelen in Natura 2000-gebied Landgoederen Oldenzaal. We adviseren de provincie over het zorgvuldig omgaan met beschermde natuurwaarden.

Ecogroen beschikt dus al in een vroeg stadium van de uitwerking van PAS-maatregelen over veel kennis en ervaring. Wellicht kunnen we u ook ondersteunen.