advies & ingenieursbureau

Effecten door bodemverhoging Springendalsebeek

In 2015 begeleidde Ecogroen voor Waterschap Vechtstromen de herstelmaatregelen in en om de Springendalsebeek bij Ootmarsum. Doel was de grondwaterstromen en -standen in het stroomgebied van de beek te herstellen. En dat is gelukt! Een jaar na het herstel blijkt de grondwaterstand zich op het gewenste niveau te bevinden.

Over de Springendalsebeek zijn eerder verschenen:

Ophoging beekbodem

De Springendalsebeek was onder andere door piekafvoer van regenwater steeds dieper in de bodem ingesleten. Daardoor vangt de beek al het kwelwater uit de omgeving weg en voerde het versneld af uit het gebied. De invloed van het zuurder regenwater nam toe. Kwelwaterafhankelijke en beekbegeleidende soorten langs de beek verdwenen. Eén van de maatregelen betrof het ophogen van de beekbodem met zand.

De grondwaterstanden langs de beek worden continu gemeten door peilbuizen. Grondwaterhydroloog Thomas de Meij van provincie Overijssel maakte van metingen van een peilbuis op 30 meter afstand van de beek een grafiek.

Spectaculair gestegen

Thomas is zeer enthousiast over de resultaten. De grafiek laat zien dat vanaf november 2015 (net na de herstelmaatregelen) de grondwaterspiegel (rode lijn) zelfs in de droge periode een paar centimeter boven maaiveld staat. Ook de kwelwaterdruk (groene en blauwe lijn) is spectaculair gestegen. Infiltratie van regenwater is door deze kweldruk niet meer mogelijk. De aan de beek grenzende percelen staan niet meer onder invloed van regenwater: ze worden weer als vanouds gevoed door het bijzondere kwelwater.

Vegetatieontwikkeling

De verzuurde graslanden langs de beek kunnen zich ontwikkelen tot blauwgrasland. Of dit ook daadwerkelijk gebeurt, volgen we op de voet.