advies & ingenieursbureau

Jufferbeek: een ecologische verbinding op Vliegveld Twente

Ten zuiden van Oldenzaal stroomt de Jufferbeek. Deze beek ontspringt op de Lonnekerberg en stroomt in noordelijke richting naar Oldenzaal. De afgelopen decennia is de ecologische kwaliteit van deze beek verminderd door de drainage van het naastgelegen Vliegveld. Dienst Landelijk Gebied (DLG) heeft het ‘Inrichtingsplan Enschede-Noord’ opgesteld, waarmee DLG beoogt dat de ecologische waarde van dit gebied toe zal nemen. Samen met de natuurontwikkeling op het vliegveld wordt er een degelijke ecologische verbinding in het gebied gemaakt.

Op verzoek van DLG heeft EcoGroen in 2014 het inrichtingsplan uitgewerkt in een definitief ontwerp (DO) en een bestek. Op basis van de aanbesteding heeft DLG de opdracht voor realisatie van het plan gegund aan NEGAM B.V. In de winter van ’14 / ’15 voert NEGAM B.V. de werkzaamheden uit. EcoGroen begeleidt de uitvoering. In het veld wordt namens DLG toezicht gehouden op de uitvoering. Op kantoor worden de financiën bewaakt.

Verondiepen

NEGAM B.V. verondiept de bestaande beek door het aanbrengen van leemhoudend zand en takkenbossen op de bodem van de beek. Hierdoor worden de in de beek gevallen bladeren vastgehouden en stijgt het waterpeil van de beek. Dit moet resulteren in meer vegetatie in de oeverzone van de beek.

1.800 meter nieuwe beek

Over een lengte van ruim 1.800 meter wordt een nieuwe beek gegraven. Hierbij komt bijna 10.000 kubieke meter grond vrij. De nieuwe beek bestaat bovenstrooms uit een ondiepe slenk die door een kruidenrijke plas-dras zone komt te stromen. Meer benedenstrooms wordt de beek een echte ‘bosbeek’ die dieper in het land snijdt. Aan beide zijden van dit deel van de beek worden ruim 7000 stuks bosplantsoen geplant. In het ontwerp is er gekozen voor soorten die bij het landschap passen.

Oplevering

In januari 2015 wordt het project opgeleverd. De vernieuwde Jufferbeek en het aangeplante bos vormen straks in combinatie met de nog te realiseren Ecologische Hoofdstructuur op Vliegveld Twente een robuuste ecologische verbinding.