advies & ingenieursbureau

Nb-wet vergunning FluviaTiel verleend

Ecogroen adviseerde in 2016 gemeente Tiel in het project FluviaTiel. De dijk die de stad Tiel van de Waal scheidt, wordt ontwikkeld tot een klimaatdijk om veiligheid te bieden tegen hoogwaterstanden. Binnendijks is ruimte voor woningbouw, buitendijks is ruimte voor de rivier gecombineerd met recreatie en natuur(ontwikkeling). Het projectgebied ligt deels binnen het beschermde Natura 2000-gebied Rijntakken (Uiterwaarden Waal). Voor plannen en projecten met negatief effect op beschermde waarden is een vergunning Natuurbeschermingswet 1998 vereist. Ecogroen heeft effecten van het plan op beschermde natuurwaarden beoordeeld en verzorgde de vergunningaanvraag Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet).

We startten met een quickscan natuurtoets, een verkennend onderzoek. Een Voortoets Nb-wet maakte daar deel van uit. Uit de Voortoets bleek dat met betrekking tot het aspect stikstof een diepgaander – meer inhoudelijke – beoordeling nodig was. Uit de daaropvolgende Verslechteringstoets bleek uiteindelijk dat negatief effect niet is uit te sluiten (vergunningplicht), maar dat met zekerheid geen sprake is van significant negatieve effecten (verder onderzoek is niet nodig). Op basis van de Verslechteringstoets hebben we bij Provincie Gelderland vergunning aangevraagd. Gelderland heeft de vergunning inmiddels verleend.

Stikstofbeoordeling

Het buitendijkse gebied tussen Tiel en de Waal – de Kleine Willemspolder – maakt deel uit van Natura 2000-gebied Rijntakken. Natura 2000 is het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden, met behoud- en ontwikkeldoelen voor habitattypen en (leefgebied van) soorten. De Nb-wet verbiedt activiteiten die schade (kunnen) toebrengen aan de natuurdoelen van een Natura 2000-gebied.

De beoogde omvangrijke graafwerkzaamheden in het plangebied zorgen tijdelijk voor extra emissie en dus depositie van stikstof. Stikstof werkt verzurend en vermestend, waardoor hiervoor gevoelige habitattypen en leefgebied in kwaliteit achteruit kunnen gaan. Berekend is dat de door machines uitgestoten stikstof tot op 8 kilometer afstand neerslaat. Binnen deze invloedsfeer ligt leefgebied van kamsalamander en leefgebied van enkele broed- en niet-broedvogels dat gevoelig is voor stikstofdepositie.

Nadere analyse wijst uit dat binnen het leefgebied van kamsalamander waar effecten zijn waargenomen geen overbelaste stikstofsituatie is. De kritische depositiewaarde – de waarde waarbij het leefgebied nog kan functioneren – wordt door de maatregelen voor FluviaTiel ook niet overschreden. Voor de kwaliteit van het broedbiotoop van de doelsoorten kwartelkoning en watersnip is stikstof niet de beperkende factor. Het beheer, met name de maaidatum, is van wezenlijk belang voor deze kritische broedvogels. Voor de aangewezen niet-broedvogels Kievit, Kemphaan, Grutto, Tureluur en Scholekster zorgt FluviaTiel ook voor een kleine toename op het leefgebied (nat, matig voedselrijk grasland en glanshaverhooiland). Deze in Nederland overwinterende vogels geven echter de voorkeur aan goed bemeste agrarische graslandpercelen met een hogere prooidichtheid en slikranden. Deze leefgebieden zijn niet stikstofgevoelig. Het project Fluviatiel heeft dan ook geen significant negatief effect op de instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebied Rijntakken.

Uitvoering

Provincie Gelderland heeft in november 2015 vergunning voor het project FluviaTiel verleend. De uitvoering start medio 2016 en in twee jaar tijd is het werk aan de robuuste toekomstbestendige omgeving gereed. Het project FluviaTiel behoort tot het programma ‘Ruimte voor de Rivier’. Dit is een integrale aanpak die een veiliger rivierengebied combineert met een aantrekkelijke leefomgeving en economische groei. De maatregelen in het kader van ‘Ruimte voor de Rivier’ bestrijken een flink werkgebied langs de Rijntakken, zoals de IJssel, Waal, Nederrijn en de Lek. Ecogroen is zeer actief in het rivierengebied en heeft hier al vele effectstudies en vergunningaanvragen van a tot z verzorgd.