advies & ingenieursbureau

RvS: Groen licht voor De Del

Gemeente Rozendaal kreeg woensdag 11 november 2015 groen licht van de Raad van State voor realisatie van woonwijk De Del. Het plan – voor de ontwikkeling van maximaal 64 huizen in de kleinste gemeente van Nederland – sneuvelde in augustus 2013 nog op het onderwerp stikstofdepositie.

Eind 2013 betrok gemeente Rozendaal Ecogroen bij het plan. Aanvankelijk zijn startte met een Voortoets/Verslechteringstoets. Hieruit volgde de conclusie dat effect van stikstof niet was uit te sluiten. Vervolgens hebben we het plan passend beoordeeld. In de Passende Beoordeling keken we onder andere kritisch naar het habitattype Beuken-Eikenbos met Hulst. Wat bleek? Een groot deel van het bosgebied kwalificeerde niet als habitattype en stond onterecht op de habitattypenkaart.

Eén vers eikenblad

Ook namen we de te verwachten stikstofdepositie als gevolg van de woonwijk onder de loep. De verwachte invloed van stikstof reikt net tot in het habitattype. Omgerekend bedraagt de depositie van de woonwijk een hoeveelheid stikstof vergelijkbaar met één vers eikenblad per 15 m2 bos. Door bestrijding van Amerikaanse vogelkers in het habitattype wordt het effect van de depositie gemitigeerd. Uiteindelijk wordt met het plan een hoeveelheid biomassa uit het systeem verwijderd die gelijk staat aan een stikstofbijdrage van de woonwijk gedurende 170 tot 1.000 jaar! De Raad van State komt dan ook tot het oordeel dat de toename van stikstofdepositie als gevolg van het plan samen met de bestrijding van Amerikaanse vogelkers niet zal leiden tot een aantasting van de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied “De Veluwe”.

Wij zijn zeer tevreden met de uitspraak en blij dat gemeente Rozendaal verder kan met het plan.