advies & ingenieursbureau

Terugkeer zeldzaam plantje bij herstel Springendalse beek

Ecogroen deed een bijzondere vondst langs de Springendalse beek. Hier vonden we na jaren van afwezigheid Drijvende waterweegbree, een zeldzaam plantje in Nederland. We ontdekten de soort deze nazomer tijdens het toezicht op de herstelwerkzaamheden van de beek.

De vondst is bijzonder omdat de soort al jaren niet meer in de bronvijvers langs de beek is waargenomen. Het was dan ook een grote verrassing dat we planten van Drijvende waterweegbree aantroffen en dat de herstelmaatregelen dus nu al tot een verhoging van de natuurwaarden leiden.

Kiemkracht van 75 jaar

Drijvende Waterweegbree groeit in mineraalrijk maar wel voedselarm water. Door de bagger in de bronvijver te verwijderen komt het zand op de bodem weer tevoorschijn. En door de aanvoer van schoon bronwater is de vijver weer een optimale groeiplaats voor deze kritische plant. Wat bijzonder heeft geholpen is dat het zaad van Drijvende waterweegbree een kiemkracht heeft van 75 jaar! Dankzij het terugbrengen van de juiste groeiomstandigheden konden de zaden – die nog in de bronvijver aanwezig waren – weer ontkiemen. Dat biedt hoop voor verder herstel van het beeksysteem.

Achteruitgang

De Springendalse beek ligt binnen de grenzen van het gelijknamige Natura 2000-gebied ten noordwesten van Ootmarsum (Overijssel). Door drainage van omliggend agrarisch gebied werd het water versneld afgevoerd. Dit leidde tot een diep ingesneden beek. Dat veroorzaakte verlies van natuurwaarden en afname van het aantal (bijzondere) soorten planten en dieren. Herstel van de Springendalse beek is noodzakelijk voor behoud en ontwikkeling van natuurwaarden.

Herstel

Het herstel van de Springendalse beek is gestart in het najaar van 2015. Onderdeel van het herstel is het verondiepen van de beek en het uitbaggeren van de bronvijvers. De maatregelen zijn mede gericht op behoud en ontwikkeling van populaties van typische soorten zoals Beekprik en de weer teruggekeerde Drijvende waterweegbree. Het rond de beek gelegen bronbos profiteert eveneens van de herstelmaatregelen.

error: Content is protected !!