advies & ingenieursbureau

Zoetwatervoorziening Oost-Nederland

In het kader van Zoetwatervoorziening Oost Nederland (ZON) heeft Ecogroen een inventarisatie uitgevoerd naar kansrijke projecten binnen het beheergebied van Waterschap Vechtstromen en op basis hiervan een werkprogramma opgesteld. De projecten vinden plaats op eigendommen van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschap Overijssel en particulieren landgoederen. Allen zijn gericht op het uitvoeren van antiverdrogingsmaatregelen zoals het (her)inrichten van beekdalen, oppervlaktewatersystemen en de omvorming van naaldbossen naar loofbossen of heide. De uitvoering van de projecten is gepland tussen 2018 en 2021.

Zoetwatervoorziening Oost Nederland als oplossing voor klimaatverandering

Door een veranderend klimaat hebben we steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden. In Oost Nederland vallen beken en andere waterlopen droog en grondwaterstanden dalen. Het wordt niet alleen droger, ook zullen heftige (regen)buien in de zomer vaker gaan voorkomen. Deze buien kunnen juist weer wateroverlast geven. Aanhoudende perioden van droogte kunnen leiden tot economische schade, bijvoorbeeld voor scheepvaart, landbouw,  energie- en drinkwatervoorziening. Maar ook landschap- en natuurwaarden ondervinden hier effecten van.

Om te garanderen dat er in de toekomst voldoende water beschikbaar blijft, is het noodzakelijk om tijdig maatregelen te treffen. Onder andere provincies, waterschappen, gemeenten en terreinbeherende organisaties hebben daarom de handen ineengeslagen voor een duurzame zoetwatervoorziening. Zoetwatervoorziening Oost Nederland is een integrale aanpak voor een robuuste inrichting van onze leefomgeving om te garanderen dat er ook in de toekomst voldoende water beschikbaar blijft.

In augustus 2020 schreef RTV Oost een artikel over ZON.